Background

Chương trình

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

BankQr

BÁO CÁO MINH BẠCH CHUYỂN KHOẢN

Powered by letweb.net

Số tiền đã ủng hộ / chi : +402,056,433 / -290,370,000 VNĐ
Ngày chuyển Số tiền Nội dung
1 month trước
2024-03-05 09:00:00
+1,000,000 jahyun 01 ngo thi anh nguyet - Ma giao dich/ Trace221074 Trace 221074
1 month trước
2024-03-05 00:02:00
+4,000,000 Tamnguyen Caokhoa ho tro 4 be CLCM TuyetMiDoanhKy Anh FT24065113387593 - Ma
1 month trước
2024-03-01 15:53:00
+10,000,000 Mong nhieu dieu tot dep den moi nguoi - Ma giao dich/ Trace712578 Trace 712578
1 month trước
2024-02-28 14:56:00
+1,000,000 UNG HO DU AN CLCM THANG 01 2024 280224 14 56 30 018278 Ma giao dich Trace018278
1 month trước
2024-02-28 14:18:00
+12,000,000 CLCM DONG TAN DAT 1 TRAN HUU THANG 280224 14 18 43 980155 Ma giao dich Trace98
2 months trước
2024-02-27 15:53:00
+2,000,000 Nguyen Phuong Thao chuyen tien Ma giao dich Trace421296 Trace 42129
2 months trước
2024-02-23 15:08:00
+13,851,006 NGUYEN VAN BINH hoan ung ct tap huan nguoi nuoi duong , ma GD 195348240- Ma GD ACSP n3631740
2 months trước
2024-02-17 22:51:00
+4,430 Tra lai tien gui tai khoan cua QUY TU THIEN KIM OANH TINH BD
2 months trước
2024-02-11 07:10:00
+2,000,000 HOANG CHAU TUAN chuyen tien Ma giao dich Trace031143 Trace 031143
2 months trước
2024-02-10 19:04:00
+9,999,999 Chuc KOG se lan toa duoc nhieu hon nua nhung yeu thuong va gia tri Ma giao dic

Powered by letweb.net